my version Old_NewSimusat_2010_V01_test (VisualBasic)